Marta Maria Bandzmer

dr Marta Maria Bandzmer- radca prawny, doradca podatkowy Marta Maria Bandzmer jest doktorem nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie podatkowym. W swojej pracy doktorskiej zgłębia zagadnienia statusu podatkowoprawnego spółek osobowych w międzynarodowym prawie podatkowym. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa finansowego oraz prawa gospodarczego na wielu renomowanych uczelniach. W 2013 roku została wpisana na listę doradców podatkowych, w 2014 roku wpisana na listę radców prawnych. Chcąc łączyć teorię z praktyką oraz wiedzę z doświadczeniem w 2013 roku otworzyła Kancelarię Doradcy Podatkowego. Świadczy usługi doradztwa podatkowego zarówno na rzecz klientów indywidulanych, jak i przedsiębiorców. Specjalizuje się zwłaszcza w opodatkowaniu restrukturyzacji podmiotów gospodarczych oraz w szeroko pojętej optymalizacji podatkowej na poziomie krajowym oraz międzynarodowym.

Status podatkowoprawny

spółki osobowe

międzynarodowe prawo podatkowe

ceny transferowe

WYSIWYG Web Builder

dr Marta Bandzmer - Karuc

solicitor, tax advisor


Marta Bandzmer-Karuc is a PhD in law. Specializes in tax law. In her doctoral thesis she explores issues of tax and legal status of partnerships in international tax law. Author of many publications in the field of tax law. She conducted didactic classes in the field of financial law and business law at many renowned universities.

In 2013, she was entered into the list of tax advisors, in 2014 entered into the list of solicitors.

Wanting to combine theory with practice and knowledge with experience in 2013, she settled the Tax Advisory Office.

She provides tax advisory services to individual clients as well as entrepreneurs. She specializes, in particular, in taxing the restructuring of business entities and in broadly understood tax optimization at the national and international level.