Pomoc prawna

MMB Kancelaria oferuje wybraną przez klienta i dogodną dla niego formę obsługi podatkowoprawnej. Z kolei klientom indywidualnym w zależności od rodzaju sprawy oferuje kompleksową pomoc podatkowoprawną począwszy od sporządzenia wniosku bądź deklaracji po reprezentowanie przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Pomoc jest świadczona w siedzibie MMB Kancelarii, chętnie w siedzibie Klienta lub innym miejscu, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej. Rozliczenia za usługi mogą przybrać formę opłaty ryczałtowej ustalanej indywidualnie i obejmującej wtedy wszystkie czynności wykonywane na rzecz podmiotu przez MMB Kancelarię miesięcznie (pomoc stała), jednorazowo (przy pomocy doraźnej), lub według stawki godzinowej (wynagrodzenie obliczane według liczby godzin pracy MMB Kancelarii). Wynagrodzenie określone powyżej może być zgodnie z wolą stron określoną w umowie, uzupełniane premią za sukces (succes fee) zależną od wyniku sprawy.

Przedsiębiorcy

W przypadku przedsiębiorców oferuje zarówno pomoc stałą polegającą na pomocy we wszelkich aspektach podatkowych działalności klienta jak i doraźną, ograniczoną do konkretnego problemu lub sprawy.

Klienci indywidualni

Z kolei klientom indywidualnym w zależności od rodzaju sprawy oferuje kompleksową pomoc podatkowoprawną począwszy od sporządzenia wniosku bądź deklaracji po reprezentowanie przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Doradca Podatkowy

dr Marta Maria Bandzmer- radca prawny, doradca podatkowy Marta Maria Bandzmer jest doktorem nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie podatkowym. W swojej pracy doktorskiej zgłębia zagadnienia statusu podatkowoprawnego spółek osobowych w międzynarodowym prawie podatkowym. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa finansowego oraz prawa gospodarczego na wielu renomowanych uczelniach. W 2013 roku została wpisana na listę doradców podatkowych, w 2014 roku wpisana na listę radców prawnych. Chcąc łączyć teorię z praktyką oraz wiedzę z doświadczeniem w 2013 roku otworzyła Kancelarię Doradcy Podatkowego. Świadczy usługi doradztwa podatkowego zarówno na rzecz klientów indywidulanych, jak i przedsiębiorców. Specjalizuje się zwłaszcza w opodatkowaniu restrukturyzacji podmiotów gospodarczych oraz w szeroko pojętej optymalizacji podatkowej na poziomie krajowym oraz międzynarodowym.

Gdynia

Gdańsk

Sopot

Status podatkowoprawny

spółki osobowe

międzynarodowe prawo podatkowe

Współpraca

O mnie

Kontakt

Specjalizacje

MMB Kancelaria offers its clients assistance with the option of choosing the most convenient form of cooperation for them.

In the case of entrepreneurs, it offers both permanent assistance consisting in assistance in all tax and legal aspects of the client's business as well as ad hoc assistance limited to a specific problem or case. In turn, depending on the type of case, individual clients are offered comprehensive tax and legal assistance, which begins from preparation of an application or declaration finishing to representation before tax authorities and administrative courts.


Assistance is provided at the headquarters of MMB Kancelaria, gladly at the client's headquarters or elsewhere, as well as via e-mail.


Settlements for services may take the form of a flat-rate fee determined individually and then covering all activities performed by the MMB Kancelaria on a monthly basis (permanent assistance), once (with ad hoc assistance), or at an hourly rate (remuneration calculated according to the number of working hours needed for solving the issue by MMB Kancelaria).

WYSIWYG Web Builder

Cooperation